Հանգանակ Հաւատոյ խոստովանեալ ի  Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Խոստովանիմք եւ հաւատամք ամենակատար սրտիւ
զՀայրն Աստուած ՝ անեղ, անծին եւ անսկիզբն.
այլ եւ ծնող Որդւոյ
եւ բղխող Հոգւոյն Սրբոյ։

Հաւատամք զԲանն Աստուած
անեղ՝ ծնեալ՝ եւ սկսեալ ի Հօրէ նախ քան զյաւիտեանս.
ոչ յետոյ եւ ոչ կրտսեր.
այլ որքան Հայրն Հայր ՝ ընդ նմին եւ Որդին Որդի։

Հաւատամք զՍուրբ Հոգին Աստուած
անեղ. անժամանակ.
ոչ ծնեալ՝ այլ բղխեալ ի Հօրէ.
էակից Հօր եւ փառակից Որդւոյ։

Հաւատամք զԵրրորդութիւնն Սուրբ,
մի բնութիւն, մի աստուածութիւն.
ոչ երեք աստուածք, այլ՝
մի Աստուած,
մի կամք,
մի թագաւորութիւն,
մի իշխանութիւն.
արարիչ երեւելեաց եւ աներեւութից։

Հաւատամք յԵկեղեցի Սուրբ՝
զթողութիւն մեղաց ՝ հաղորդութեամբ սրբոց։

Հաւատամք զմինն երից անձանց զԲանն Աստուած ՝
ծնեալ ի Հօրէ նախ քան զյաւիտեանս.
ի ժամանակի իջեալ յԱստուածածին Կոյսն Մարիամ,
առեալ յարենէ նորա ՝ միաւորեաց ընդ իւրում աստուածութեանն.
իննամսեայ ժուժկալեալ յարգանդի անարատ Կուսին.
եւ եղեւ Աստուածն կատարեալ ՝ մարդ կատարեալ,
հոգւով եւ մտօք եւ մարմնով.
մի անձն
մի դէմ
եւ միաւորեալ մի բնութիւն։

Աստուածն մարդացեալ առանց փոփոխման եւ առանց այլայլութեան.
անսերմն յղութիւն եւ անապական ծնունդ.
որպէս ոչ է սկիզբն աստուածութեան նորա ՝
եւ ոչ վախճան մարդկութեան նորա։
Զի Յիսուս Քրիստոս երէկ եւ այսօր՝ նոյն եւ յաւիտեան։

Հաւատամք զՏէրն մեր Յիսուս Քրիստոս շրջեալ ի վերայ երկրի.
յետ երեսուն ամաց եկեալ ի Մկրտութիւն։
Հայր ի վերուստ վկայեալ ՝ «Դա՛ է որդի իմ սիրելի».
եւ Հոգին Սուրբ աղաւնակերպ իջեալ ի վերայ նորա։

Փորձեալ ի սատանայէ եւ յաղթեալ նմա։
Քարոզեալ մարդկան զփրկութիւն։
Աշխատեալ մարմնով,
վաստակեալ՝ քաղցեալ՝ եւ ծարաւեալ։
Յետոյ եկեալ կամաւ þի չարչարանս.
խաչեալ եւ մեռեալ մարմնովն եւ կենդանի աստուածութեամբն։
Մարմինն եդեալ þի գերեզմանի ՝ միաւորեալ աստուածութեամբն,
եւ հոգւովն իջեալ ի դժոխս ՝ անբաժանանելի աստուածութեամբն։
Քարոզեալ հոգւոցն ՝ աւերեալ զդժոխս ՝ եւ ազատեալ զհոգիս։
Յետ երից աւուրց յարուցեալ ի մեռելեոց եւ երեւեալ աշակերտացն։

Հաւատամք զՏէրն մեր Յիսուս Քրիստոս ՝
նովին մարմնովն համբարձեալ յերկինս եւ նստեալ ընդ աջմէ Հօր։
Այլեւ գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր ՝
ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս։
Որ եւ Յարութիւն ամենայն մարդկան։

Հաւատամք եւ զհատուցումն գործոց.
արդարոցն կեանք յաւիտենական,
եւ մեղաւորացն տանջանք յաւիտենական։

Creed of the Armenian Church. The Profession of Faith of the Armenian Church by St. Nerses Shnorhali. Boston: Baikar Press, 1941; pp. 60 – 61. Professon of Orthodox Faith (A Later Creed, by Gregory of Tathev)

We confess and believe with all our heart in God the Father, uncreated, unbegotten, and without beginning;
He also being the Begetter of the Son
and the Source of the Holy Spirit.

We believe in God the Word,
uncreated, begotten and originated of the Father before eternity.
He is neither posterior to nor younger than the Father,
but as long as the Father is Father,
the Son is Son with Him.

We believe in God the Holy Spirit,
uncreated and timeless.
Not begotten but proceeding from the Father;
coexistent with the Father and sharing the same glory with the Son.

We believe in the Holy Trinity,
one Nature,
one Godhead,
not three gods
but one God,
one Will,
one Kingdom,
one Power;
Maker of things visible and invisible.

We believe in the Holy Church,
the forgiveness of sins, and the communion of Saints.

We believe that One of the Three Persons,
God the Word, begotten of the Father before the ages,
in the course of time came down into the Mother of God, Mary the Virgin, and taking blood from her united it with His Divinity.

He was content to be for nine months in the womb of the Immaculate Virgin;
and thus He became Perfect God and Perfect Man
in soul, mind and body;
one Person,
one Hypostasis,
and one united Nature.

God became man without change and without alteration,
by immaculate conception and incorruptible generation.
There is no beginning to His Godhead nor to His humanity.
For Jesus Christ is the same yesterday and today, yea and forever.

We believe that our Lord Jesus Christ walked upon the earth,
and after thirty years He came to be baptized.
The Father bore witness of Him from above, saying:
“This is my beloved Son” and the Holy Spirit as a dove descended upon Him.

He was tempted of the devil but overcame him.
He preached Salvation to men.
He laboured bodily, was fatigued, became hungry and thirsty,
suffered by His own Will, was crucified and died in the body,
but lived by the Godhead.
The body was placed in the tomb, being united with the Divinity;
by the Spirit He descended into hell, being indivisible from the Divinity.
He preached unto spirits, devastated hell, and freed the spirits.
After three days He rose from the dead and appeared to the disciples.

We believe that our Lord Jesus Christ ascended into heaven in the same body
and sat at the Right Hand of the Father.
He also is to come in the same body to judge the quick and the dead
and give resurrection to all men.

We also believe in the recompense of deeds,
in the everlasting life of the righteous,
and in the everlasting suffering of the wicked.

Services and Sacraments

Every Sunday Our Church Services Start at:

Divine Liturgy: 11:00AM
Sermon: 12:00PM
Requiem Service: 12:30PM
Followed by a Community Gathering and Coffee Hospitality at 1:00PM.

Please call the Church Office at (702) 834-6344 to arrange:

  • Baptisms – Ս. Մկրտութիւն
  • Engagement Services – Նշանօրհնէք
  • Holy Matrimony – Ս. Պսակ (Wedding)
  • Gravesite Blessings – Գերեզմանօրհնէք
  • Funerals – Թաղում
  • Hokehankisd – Հոգեհանգիստ
  • House Blessings – Տնօրհնէք
  • Pastoral Visits – Տէր Հօր Այցելութիւն